Barion Pixel

 A Point of Care Prevention Kft. által termékértékesítése során alkalmazott

Általános Szerződési Feltételek

 

Pdf formátumban is elérhető, a következő linken: PDF

1.számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató

2.számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

3.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

 

 Általános Szerződési Feltételek

 A Point of Care Prevention Kft. által termékértékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Értelmező rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek összessége;
 • Felek: az Eladó és a Fogyasztó, akik között a termékre vonatkozó adásvétel létrejön;
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.
 • Eladó: Point of Care Prevention Kft. (2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b.), telefonszám:+3630 293 5326; email: (info@pointofcare.hu).
 • Weboldal: a http://www.pointofcare.hu linken elérhető tartalom.

 

Szerződés személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed A Point of Care Prevention Kft. (székhelye: 2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b..; Cégjegyzékszám: 13-09-204740) mint vállalkozás (a továbbiakban: „Eladó”) általa Magyarország területén a fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) részére forgalmazott termékekre. Az ÁSZF meghatározza a Felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

Az ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb, az adott megrendelésre vonatkozó dokumentummal összhangban értelmezendő. A Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

Az ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak a Fogyasztó és Eladó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között levélben vagy elektronikus levelezés (email) útján történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni.

A jelen ÁSZF 2020. március 20. napjától visszavonásig hatályos.

 

Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

Az Eladó a http://www.pointofcare.hu webcím alatt weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltet, amelyen Fogyasztó az általa forgalmazott termékeket megrendelheti egy internetes felületen keresztül, vagy az Eladóval megkötött egyedi szerződés alapján. Az Eladó a Fogyasztó részére a kínálatában (Weboldalán) elérhető termékeket a Fogyasztónak a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok az Eladó raktárkészletén elérhetők. Az Eladó ebben a körben vállalja, hogy a Fogyasztó igényei alapján, az Eladó lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket ellenérték fejében a Fogyasztó által leadott megrendelést követően, a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíti.

A Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon a „Regisztráció” menüpont alatt regisztráljon. A regisztráció során a Fogyasztó külön nyilatkozik, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat (név/cégnév; lakcím/székhely; telefonszám; szállítási cím, ha az eltér a lakcímtől/székhelytől stb.) ad meg. Ellenkező esetben az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során a Fogyasztó által szolgáltatott adatokat a a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Amennyiben Fogyasztó a Weboldalon az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, az bekerül a Weboldal virtuális kosarába. A Fogyasztó megrendelési szándékát az általános szerződési feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód és esetlegesen az átvétel helyének kiválasztásával véglegesíti, így létrejön a szerződés az ÁSZF és a megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján.

A szerződés a Felek között úgy is létrejöhet, hogy az Eladó által a Fogyasztónak írásban (emailen vagy postai levél útján) nyújtott ajánlatát Fogyasztóeltérés nélkül elfogadja, és

 1. azt írott formában, aláírva visszaküldi az Eladó részére vagy
 2. a Fogyasztó az ajánlatra való hivatkozással, a megrendelési/ajánlati szám feltüntetésével az ajánlatot elfogadja.

Az Eladó nem vállalja szóbeli (telefonon történő) megrendelés teljesítését.

A szerződés létrejöttéről az Eladó írásban tájékoztatja a Fogyasztót, megrendelési visszaigazolás formájában, amely tételek szerint tartalmazza a megrendelt áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. Az Eladó csak azon megrendelt termékekért felel, amelyek, aki küldött ajánlatban és a szerződésben is szerepelnek.

 

A Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Fogyasztó vállalja, hogy az Eladó által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő terméket átveszi és a meghatározott ellenértéket az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Az ár megfizetése minden esetben előre történik bankkártyás fizetéssel, PayPal útján, Barion online bankkártyás fizetés vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Fogyasztóáltali kézhezvételekor.

A megrendelés elfogadását követően a Fogyasztó által kért módosítások az Eladóval való egyeztetés tárgyát képezik.

Az Eladó által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi és egyéb jogi védelme alá tartoznak. A Fogyasztóköteles ezen jogok tiszteletben tartására, mindennemű, a Fogyasztónál bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért a Fogyasztó tartozik felelősséggel.

 

Az Eladó jogai és kötelezettségei

Az Eladó vállalja, hogy a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a Weboldalon, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) tájékoztatja a Fogyasztót, egyrészt az ÁSZF-ben, másrészt a megrendelés visszaigazolásában.

Az Eladó vállalja, hogy a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól mind a Weboldalon, mind a termék Fogyasztóhoz való eljuttatásakor a megrendelés visszaigazolásakor elektronikus úton tájékoztatja a Fogyasztót.

Az Eladó vállalja, hogy a Fogyasztórészére a Fogyasztó által leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy amennyiben a Felek másként állapodnak meg, annak megfelelően.

Az Eladó mindaddig megtagadhatja a szállítás megkezdését, míg a Fogyasztó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Az Eladó szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti (Weboldalán keresztül a megrendelés során elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján, írásban megkötött szerződés).

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban és a megrendelési visszaigazolásban foglalt termékeket a megállapodott határidőben leszállítja.

Az Eladó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult más alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Az ÁSZF rendelkezéseit az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.pointofcare.hu) jól látható módon elhelyezi.

Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Weboldalon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek feltüntetésre a megrendelési visszaigazolásra.

Az Eladó a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. Az Eladó biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. (E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.)

 

Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

Az Eladó a Fogyasztó részére megküldött megrendelési visszaigazolásban, vagy egyedi szerződés esetében az ajánlatban megadja a szolgáltatás, illetve szállítás határidejét, amely a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszaigazoláson a teljesítési határidő eltér az ajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő tekintendő érvényesnek, függetlenül attól, hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapon belül történő szállítás még megfelelő időben történő teljesítésnek számít.

Vis major esetén a vis major időtartamával a szerződés teljesítése meghosszabbodhat. Amennyiben ezen időtartam meghaladja a két hónapot, a Felek egyeztetni kötelesek a teljesítés szükségességéről. Amennyiben bármely Fél nem tart igényt a másik Fél teljesítésére, a Felek egymással elszámolni kötelesek.

A Fogyasztó köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban az Eladó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Fogyasztóvizsgálati kötelezettsége az összes termékre kiterjed.

Nem látható hibákat az észrevételtől számított hét napon belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra vagy elhasználásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Fogyasztóválasztása szerint az Eladó kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében kicseréli (hibátlan áru szállításával). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség az Eladót nem terheli.

Az ELADÓ a szavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás kapcsán a 3. számú mellékletben nyújt tájékoztatást.

A Felek a Fogyasztó további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magában, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha az Eladó a raktáron nem lévő termék esetén a megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Fogyasztót, a várható szállítási határidővel együtt. Ebben az esetben az Eladót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

 

Fizetés módja, fizetési feltételek, fuvarozás

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások és számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek (pl. utánvéttel történő fizetés esetén) – a fizetés a megrendeléskor előre történik. Az Eladó jogosult a megrendelések ellenértékének megfizetéséig a termékszállítását megtagadni.

Az Eladó vállalja, hogy az adott termék megrendeléssel együtt vagy elektronikusan kézbesíti a számlát a Fogyasztó számára.

Az Eladó az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel.

A fuvarozás költsége a Fogyasztót terheli.

Ingyenes a kiszállítás minden olyan megrendelésre, amelynek értéke eléri a bruttó 25.000 Ft-ot. Az Eladó csak magyarországi címre történő kiszállítást vállal.

 

Szállítás módja Fizetés módja Fizetés ideje Díj (bruttó)
Szállítás futárszolgálattal PayPal vagy Barion Bankkártya Előre történő utalással 1200 HUF
Szállítás futárszolgálattal Utánvéttel Készpénzes fizetés az átvétel helyszínén 1500 HUF
A honlapon elérhető „átvételi pont” fül alatt Készpénzzel Készpénzes fizetés az átvétel helyszínén Ingyenes

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szerződés megszűnése vagy megszüntetése

A Felek megállapodnak, hogy a termék adásvételére vonatkozószerződést határozott időre kötik. Ezen határozott időpont a termék Fogyasztó (vagy meghatalmazottja) részére való szállításáig, illetve az ellenérték megfizetéséig tart.

A Felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással. A Fogyasztó elállási jogával kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatminta az ÁSZF 1. és 2. számú mellékletét képezi.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (például a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak van helye.

A szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással és kötelesek a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeiket teljesíteni.

 

Elháríthatatlan esemény, kényszerítő körülmény

Egyik Fél sem felel a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért, ha olyan elháríthatatlan esemény merül fel, amely a Felek érdekkörén kívül esik. Ilyennek tekinthető bármely természeti katasztrófa, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési, illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

Ha bármely vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.

Amennyiben vis maior esemény következne be, az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni, de a kézhez vett termék tekintetében a Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségének lehetőség szerint eleget tenni.

 

Panaszkezelés

Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Fogyasztó panaszát megküldheti az Eladó részére postai levélben vagy e-mailben, amelyre az Eladó 8 napon belül írásban, a Fogyasztó által választott módnak megfelelően válaszol. Amennyiben a Fogyasztó az Eladó válaszát nem fogadja el, lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 Adatkezelés

A Fogyasztó az ajánlat elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat az Eladóa vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásaiban, kimutatásaiban felhasználja; továbbá az ÁSZF teljesítése érdekében, illetve a Fogyasztó és/vagy Vállalkozás jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozás az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

 A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenysége

 

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

 

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Marketing célú adatkezelések

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

 

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

 

Kezelt adatok

Név, email cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 789 2 789

E-mail cím: info@tarhely.eu

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Csomagpiac Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép..

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 70 94 09 442

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@csomagpiac.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: GAW Duna Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 0620439 5629

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  halmaip@gawduna.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelő a fentieken túl harmadik személynek nem adja tovább az érintettek adatait.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

Irányadó jog, jogkikötés

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező ajánlat, a Fogyasztórendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.

Szerződésből eredő bármely vita esetére kötelezik magukat, hogy vitájukat békés úton törekednek rendezni. A Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően az Eladó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

Záró rendelkezések

Az ÁSZF mindenkor az Eladó és a Fogyasztó között létrejött és visszaigazolt elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi ajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (email, levél) együtt érvényes.

 

Dátum: Budapest, 2020.11.04..

Point of Care Prevention Kft.